Sleep om te verversen

SSWT, Stifa en Houtdatwerkt gefuseerd

Stichting Fondsen Administratie Timmerindustrie (Stifa) en Stichting Houtdatwerkt zijn per 1 januari 2021 opgegaan in Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT). In de praktijk is er voor u weinig veranderd. Alle rechten en verplichtingen van de opgeheven stichtingen zijn meegegaan naar SSWT. De naam 'Houtdatwerkt' blijft als handelsnaam van SSWT bestaan. Alle activiteiten van Houtdatwerkt worden onder die naam gecontinueerd. De naam 'Stifa' is echter verdwenen. We verzoeken u daarom de e-mail­adressen die eindigen op @stifa.nl te wijzigen naar @sswt.nl.

SSWT blijft gehuisvest in Almere in het pand Westeinde 6-12. In dit gebouw zijn tevens Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie, de Neder­landse Branche­verenging voor de Timmer­industrie (NBvT), de Vereniging Van Neder­landse Hout­onder­nemingen (VVNH), Centrum Hout en het Hout Opleidings Centrum (HOC) gehuisvest.

De SSWT is belast met de uitvoering van de cao afspraken op het gebied van scholing en werk­gelegenheid en het admini­stra­tief af­han­de­len van decla­ra­ties van de bedrijfs­tak­eigen regelingen. Tevens bevordert, coördi­neert, begeleidt en verzorgt SSWT diverse om-, her-, en bij­scholings­pro­jec­ten ten behoeve van werk­nemers in de bedrijfs­tak. Omdat de Timmer­industrie volop op zoek is naar goed opgeleide vakmensen, parti­ci­peert SSWT in het ontwik­kelen van nieuwe (digitale) opleidings­tra­jec­ten.

De SSWT is sinds 1 januari ook belast met de administratieve uitvoering van de bedrijfstakeigen regelingen (BTER) voor de Timmerindustrie. De premie-inning van alle BTER-fondsen heeft SSWT opgedragen aan APG.