Sleep om te verversen

Wijzigingen

Wijzigingen per 1 januari 2018

Overzicht Premies 2018 (bijlage A van de cao SWT)

Opmerking: Percentages en bedragen gelden resp. per 1 januari 2018 en onverminderd nadere vaststellingsmogelijkheden door bevoegde besturen c.q. partijen.

 1. I.Premie Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 2018
  0,95% van het grondslag loon, voor alle werknemers.
 2. Waarin opgenomen:
  • Scholing- en Werkgelegenheid
   (art. 3 lid 2 sub a en b statuten SSWT);
  • Opleiding- en Ontwikkeling
   (art. 3 lid 2 sub c ‘’);
  • Aanvullingen werknemersverzekeringen, Vervoer stoffelijk overschot, Re-integratie, Palliatief- en Rouwverlof, Premievrije voortzetting ouderdomspensioen bij werkloosheid door ontslag
   (art 3 lid 2 sub d, e, f en g ‘’);
  • Collectieve Ongevallen Verzekering
   (art. 3 lid 2 sub d statuten SSWT)
 3. II.Premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen (Bedrijfstakpensioenfonds BPF Bouw)
  Totaal werknemer werkgever
  bpf Bouw Middelloon 20,20% 5,4722% 14,7278%
  bpf Bouw Aanvulling 55- 0% 0% 0%
  Grondslag loon incl. 8,25% vakantietoeslag
  Maximum pensioenloon: € 59.378,53
  Pensioen bodemloon (franchise): € 13.343,36
  Premie dagen: 261
 4. III.Premie arbeidsongeschiktheidspensioen (Bedrijfstakpensioenfonds BPF Bouw)
  Totaal werknemer werkgever
  0,010% 0,0350% 0,0650%
  Grondslag loon incl. 8,25% vakantietoeslag
  Maximum pensioenloon: € 59.378,53
  Pensioen bodemloon (franchise): € 13.343,36
  Premie dagen: 261
Actueel overzicht vergoedingen en toeslagen (bijlage II cao)

Per 1 januari van ieder jaar worden de verschillende toeslagen op de lonen aangepast met de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van oktober t.o.v. oktober. Door deze indexatie worden de EHBO/BHV en de gereedschapsvergoeding zoals onderstaand verhoogd:

EHBO / BHV en gereedschapsvergoeding (art. 35 en 34)
 • EHBO / BHV toeslag € 5,73 per week (was € 5,65)
 • Gereedschapsvergoeding € 0,55 per dag (was € 0,54)

Volledigheidshalve:

Reiskosten werk-werkverkeer (art. 36 lid 2)*
 • rijwiel € 0,05 per km (ongewijzigd)
 • bromfiets € 0,10 per km (ongewijzigd)
 • motor € 0,35 per km (ongewijzigd)
 • auto € 0,35 per km (ongewijzigd)

*vanaf cao 2017/2018 geldt dat indien de berekening in een jaar niet direct leidt tot een aanpassing, dat de uitkomst telkens opgeteld wordt bij toekomstige uitkomsten, zodanig dat dit op enig moment wél leidt tot een positieve aanpassing.

Wijzigingen per 1 april 2017

Loon (art. 23)

De lonen (cao en daadwerkelijke lonen) worden als volgt verhoogd:

 • op 1 mei 2017 met 0,75%
 • op 1 oktober 2017 met 1,00%

Jeugdlonen 16- en 17 jarigen tijdens vakopleiding (Bijlage I Loontabellen Garantielonen)
In de tabel jeugdtreden “tijdens vakopleiding BBL” vervallen de loonschalen voor de 16- en 17-jarigen. De laagste regel gaat per 1 september 2017 gelden voor de werknemers “tot en met 18 jaar “ tijdens vakopleiding BBL. (De jeugdtreden voor de 16- en 17 jarigen zonder vakopleiding blijven ongewijzigd bestaan)

Vergoeding overwerk (artikel 32 de leden 1 en 4)

De tekst van de overwerkregeling wordt als volgt aangepast :

Ten aanzien van lid 1:

 1. “1.Voor overwerk ontvangt de werknemer een vergoeding in
  • vrije tijd, gelijk aan de duur van het overwerk,
 2. óf
  • uitbetaling, gelijk aan de duur van het overwerk en een toeslag.
 3. Vervangende tijd zal worden opgenomen indien de werkzaamheden dat toelaten, een en ander ter beoordeling van de werkgever. De toeslag is omschreven in bijlage II.”

Lid 4 : Vervallen.

ATV uren

Per jaar kan de werknemer aan zijn werkgever ATV- uren verkopen. Hierbij geldt:

 • dat er sprake is van vrijwilligheid
 • de eerste 52,5 ATV-uren, bij een werkweek van 37,5 uur, mogen niet verkocht worden.
 • een toeslag van 25% over de bruto waarde van deze uren.
 • een jaarlijks maximum van 115 ATV-uren (bij een 40-urige werkweek)
 • werknemer en werkgever leggen voorafgaand aan het kalenderjaar en telkens per nieuw jaar hun afspraken schriftelijk vast.

Alleen bij de invoering van deze nieuwe afspraak zal voor 2017 gelden dat werknemer en werkgever deze afspraak uiterlijk op 1 juni 2017 moeten overeengekomen zijn.

Tijdelijke aanpassing van de wekelijkse arbeidsduur ('de flex-regeling')

(art. 17 De arbeidsduur lid 1 b.)

Er wordt een maximum gesteld aan het aantal min-uren, t.w. maximaal 120 uren per jaar. Daarnaast vindt alleen een verrekening plaats van het aantal min-uren bij beëindiging van het dienstverband ingeval van verwijtbaar ontslag van de werknemer.

Reiskostentabel (art. 36)
Woon-werkverkeer

Lid 1b wordt als volgt tekstueel aangepast:

“Voor de afstand enkele reis, ongeacht welk vervoersmiddel wordt gekozen, tussen de woning en de werkplek geldt onderstaande tabel reiskostenvergoeding:

Afstand enkele reis

Reiskostenvergoeding

- in euro en

- per gewerkte dag

0 - 10 km

1,00

10 – 15 km

3,80

15 – 20 km

5,70

20 – 25 km

7,60

>25 km

9,50“


Werk-werkverkeer (art. 36 lid 2 en Bijlage II)

De vergoeding voor het gebruik van de eigen auto/motor wordt per 1 april 2017 verhoogd naar € 0,35 per km.

Daarnaast wordt de tekst van lid 4 als volgt aangepast:
“De in lid 2 bedoelde vergoedingen worden jaarlijks per 1 januari aangepast met de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van oktober van enig jaar ten opzichte van oktober van het daaraan voorafgaand jaar. Mocht deze berekening in een jaar echter niet direct leiden tot een aanpassing, dan wordt de uitkomst telkens opgeteld bij toekomstige uitkomsten, zodanig dat deze op enig moment wel leidt tot een positieve aanpassing”.

Contributiebetaling (art. 22 lid 9)

De werknemer kan voor de vergoeding van zijn vakbondscontributie in eerste instantie een beroep doen op een eventuele ruimte in de werkkostenregeling van zijn werkgever. Is dit niet mogelijk, dan geldt ongewijzigd eenmaal per jaar een vergoeding van € 50,- netto.

Wijzigingen / indexering toeslagen en vergoedingen

(per 1 januari 2017 en 1 april 2017)

Actueel overzicht vergoedingen en toeslagen (bijlage II cao)

Per 1 januari van ieder jaar worden de verschillende toeslagen op de lonen aangepast met de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van oktober ten opzichte van oktober. Door deze indexatie werd de toeslag EHBO/BHV per 1 januari 2017 met € 0,02 verhoogd naar € 5,65.

EHBO / BHV en gereedschapsvergoeding (art.34)
 • EHBO / BHV toeslag € 5,65 per week (was € 5,63)
 • gereedschapsvergoeding € 0,54 per dag (ongewijzigd)

In verband met bovenstaande nieuwe cao afspraak wordt de auto/motor vergoeding werk-werkverkeer per 1 april 2017 als volgt aangepast.

Reiskosten werk-werkverkeer (art. 36 lid 2)
 • rijwiel € 0,05 per km (ongewijzigd)
 • bromfiets € 0,10 per km (ongewijzigd)
 • motor € 0,35 per km (was € 0,32)
 • auto € 0,35 per km (was € 0,32)